HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA W DĘBNIE

W związku z zapowiedzianymi zmianami w Rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 20 marca do 9 kwietnia hala widowiskowo-sportowa zostaje zamknięta dla sportu amatorskiego.

Na terenie całego kraju do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej oraz rekreacyjnej polegającej na funkcjonowaniu obiektów sportowych oraz organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego będzie dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) organizowania ich bez udziału publiczności.

Dla klubów spełniających łącznie te warunki na obiektach sportowych mogą być organizowane zajęcia.

Ponadto okoliczności, o których mowa powyżej, potwierdza dokument wystawiony przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

AKTUALIZACJA:

W związku z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. od 27 marca do 9 kwietnia br. wyłączona została możliwość organizowania zajęć/treningów i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, nawet jeśli są organizowane przez polski związek sportowy.

AKTUALIZACJA:

W związku z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanów epidemii, dotychczasowe ograniczenia zostają przedłużone do 18 kwietnia 2021 r.

AKTUALIZACJA:

W związku z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanów epidemii, hala widowiskowo-sportowa w Dębnie nadal nie może prowadzić działalności do 25 kwietnia 2021 r.

AKTUALIZACJA:

W związku z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanów epidemii, hala widowiskowo-sportowa w Dębnie nadal nie może prowadzić działalności do 3 maja 2021 r.

Call Now Button