HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA W DĘBNIE

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej hali widowiskowo-sportowej w Dębnie

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Dębno zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej hali widowiskowo-sportowej w Dębnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej hali widowiskowo-sportowej www.hala.gminadebno.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Dębno
Wola Dębińska 240

32-852 Dębno

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Strona internetowa hali widowiskowo-sportowej w Dębnie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Małgorzata Bolek
e-mail: malgorzata.bolek@gminadebno.pl 
Telefon: 14 631 85 57

Marcin Pilch 
e-mail: marcin.pilch@gminadebno.pl 
Telefon: 14 631 85 77

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek hali widowiskowo-sportowej, Dębno 212:

1. Do budynku hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Dębno 212 –  można dotrzeć drogą gminną. W odległości ok. 300 metrów od wejścia głównego do hali widowiskowo-sportowej znajduje się przystanek autobusowy. Komunikacja publiczna – brak autobusów niskopodłogowych.

2. Opis dostępności wejścia:
Do budynku prowadzi pięć wejścia. Jedno wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się od zachodniej strony budynku hali widowiskowo-sportowej przy placu manewrowym.  Otwierane skrzydłowe wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy hali widowiskowo-sportowej.

3. Opis dostępności parkingu:
Hala widowiskowo-sportowa posiada parking ogólnodostępny, który znajduje się przed placem manewrowym. Natomiast na placu manewrowym przy budynku hali widowiskowo-sportowej wyznaczone są trzy miejsca dla osób niepełnosprawnych.

4. Opis dostępności toalet:
Ogólnodostępne toalety dla użytkowników znajdują się na każdej z dwóch kondygnacji budynku. Dodatkowo na każdym piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

5. Ułatwienia likwidujące bariery architektoniczne w budynku:
W celu dostania się na wyższą kondygnację w budynku można skorzystać z platformy schodowej z napędem zainstalowanej we wschodnim skrzydle obiektu.

6. Użytkownikom zapewnia się informację na temat rozkładu budynku (plan ewakuacyjny na każdym poziomie obiektu na środku ciągu komunikacyjnego) :
W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych  lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących i słabowidzących.

Call Now Button